Regulamin konkursu na facebook

REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Kreatywne Wywieranie Wpływu (dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage Karczewski Doradztwo Personalne.
 3. Organizatorem Konkursu jest Karczewski Doradztwo Personalne z siedzibą w 81-844 Sopot, przy ul. Armii Krajowej 74/1, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP 5841955415 (dalej: „Organizator”).
 4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 5. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
  a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,
 2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs obejmuje przesłanie zdjęcia lub pliku w odpowiedzi na zamieszczone na stronie konkursowej zadanie w formie posta konkursowego.
 2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 10.03.2017 r.
 3. Odpowiedź, w formie zdjęcia lub pliku przez uczestnika konkursu, winna być udzielona poprzez komentarz pod postem konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.
 4. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy prześlą zdjęcia lub pliki, 2 (dwa) najciekawsze i najbardziej kreatywnych, jednocześnie zgodne z tematem konkursu jakim jest „Kreatywne wywieranie wpływu”.
 5. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
 6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 17.03.2017 r. do godz. 23.59.
 7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:

  „Wyrażam Karczewski Doradztwo Personalne z siedzibą w Sopocie 81 – 844 ,przy ul. Armii Krajowej 74/1 dalej KDP zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.

  W przypadku wygranej wyrażam KDP zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Karczewski Doradztwo Personalne pod adresem: www.facebook.com/pg/KarczewskiDoradztwoPersonalne

  Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest KDP. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook (www.facebook.com/pg/KarczewskiDoradztwoPersonalne) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

 8. Nagrodą w konkursie są 2 książki Robert Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka.” o łącznej wartości 49,90 zł brutto. Każda z książek nie podlegająca wypłacie w wysokości 11,11 %, która wpłacona zostanie przez Fundatora nagród na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 9. Organizator przyzna nagrody 2 (dwóm) uczestnikom, a wyniki opublikuje w odpowiedzi na komentarz ze zdjęciem zgłoszonym do konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.
 10. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 11. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:
  a) Adres e-mail
  b) Imię i nazwisko
  c) Data urodzenia
  d) Adres zamieszkania

 12. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
 13. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane pocztą do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10
 14. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1.

IV Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
  a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
  b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.
  c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
  d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
  e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
  f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
  g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.

 4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu Facebook. W przypadku brak możliwości poinformowania uczestnika konkursu w w/w sposób, informacja o wykluczeniu zostanie zamieszczona w zakładce Kolorowy Ranking.

V Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID),  zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Karczewski Doradztwo Personalne z siedzibą w Sopocie 81-844, ul. Armii Krajowej 74/1.. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.
 2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI Tryb składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym,o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
 3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe

 1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 10.03.2017 r. do dnia 17.03.2017 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin konkursu na facebook was last modified: Marzec 10th, 2017 by Marika Kłuskiewicz