Audyt personalny

Audyt personalny

Jest też coś znacznie rzadszego i bardziej unikalnego niż zdolności,
jest to umiejętność ich rozpoznawania.

R.Half


Audyt personalny czyli ocena potencjału i badanie kompetencji metodą Assessment Centre

W szybko zmieniającym się otoczeniu oraz w obliczu wciąż rosnących wymagań potrzebujemy aktualnej i rzetelnej informacji o naszych Pracownikach – o ich umiejętnościach, zdolnościach, potencjale lub potrzebach rozwojowych. Informacja ta jest nam potrzebna zanim podejmiemy decyzje o awansie albo powierzeniu im nowej funkcji lub zadania, czy też skierowaniu na szkolenia. Kompleksowe spojrzenie na efekty pracy – czerpanie wiedzy z różnych źródeł – chociaż czasochłonne, jest szczególnie cenne, bo daje możliwie pełny obraz.

Chcąc zaoszczędzić Państwu czas i ułatwić podjęcie decyzji, proponujemy zintegrowaną ocenę potencjału i badanie kompetencji w oparciu o metodologię Centrum Oceny (Assessment Centre). Dla każdego szczebla Kadry, w bardzo krótkim czasie przeprowadzimy badania ogniskujące wiele różnych punktów odniesienia i w odpowiednim raporcie dostarczymy Państwu syntetycznej informacji o Państwa Pracownikach – ich potencjale rozwojowym, poziomie i kierunku kompetencji, silnych i słabych stronach, potrzebach szkoleniowych, motywacji.

Scenariusz Centrum Oceny (Assessment Centre) jest projektowany indywidualnie dla każdego Klienta, uwzględniając jego oczekiwania i potrzeby. Składa się z szeregu zadań, symulacji i testów, które w sposób trafny i rzetelny określają cechy oraz predyspozycje Uczestników. Każda sesja jest prowadzona i oceniana przez wykwalifikowanych sędziów – Asesorów. Opinia na temat każdego z Uczestników sporządzana jest przez zespół psychologów z wieloletnim doświadczeniem.

W czasie warsztatu oceny potencjału i badania kompetencji Pracowników możemy przeprowadzić diagnozę m.in. w zakresie:

 • cecha osobowościowych i temperamentalnych,
 • inteligencji emocjonalnej,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • zdolności kierowniczych i przywódczych,
 • umiejętności współpracy,
 • umiejętności komunikacyjnych i społecznych,
 • przyjmowanych ról zespołowych,
 • umiejętności przekonywania i wywierania wpływu,
 • umiejętności negocjowania,
 • umiejętności sprzedażowych,
 • kompetencji w obszarze obsługi i kontaktu z Klientem,
 • odporności na stres i skuteczności działania w sytuacji trudnej,
 • umiejętności podejmowania decyzji,
 • poziomu samooceny i poczucia sprawczości,
 • potrzeb szkoleniowych.

Oferujemy również szkolenia z zakresu przygotowania i prowadzenia oceny potencjału pracowników metodą Assessment Centre.

Systemowa Ocena Pracy (SOP)

Systemowa Ocena Pracy (SOP)

Krzywdy spisuj na piasku – dobrodziejstwa na marmurze.
Obserwuj wszystkich ludzi, siebie samego najdokładniej.

Benjamin Franklin

Ocenianie to nieodłączny element relacji międzyludzkich, a proces ten nieustannie towarzyszy naszym kontaktom interpersonalnym. Jest automatyczny, zachodzący bez względu na naszą wolę. Nieodzowny w życiu codziennym – w pracy staje się konieczny!

Wykorzystanie go w sposób kontrolowany i świadomy pozwoli nam lepiej poznać otaczających nas ludzi – naszych Pracowników – ich umiejętności, możliwości oraz potrzeby. Wiedza o nich jest cennym i skutecznym narzędziem oddziaływania w procesach kierowania i strategii zarządzania – w planowaniu ścieżek kariery, ustalaniu potrzeb szkoleniowych, ustalaniu potrzeb kadrowych, planowaniu zatrudnienia, budowaniu systemów motywacji i wynagrodzeń, kształtowaniu klimatu organizacyjnego i budowaniu wizerunku Firmy.

Zaprojektowana odpowiednio do potrzeb i specyficznych warunków Firmy, rzetelna, umiejętnie wykorzystana systemowa ocena pracy i potencjału Pracowników, szybko stanie się motorem wzrostu ich wydajności. Znajdzie swoje przełożenie na ich rozwój zawodowy i ułatwi procesy wymiany informacji, podnosząc tym samym poziom ich motywacji osobistej.

Proponujemy:

 • Systemy Okresowej Oceny Pracy – projektowanie, wdrażanie oraz obsługa bieżąca,
 • Kompleksowe szkolenia z zakresy Systemowej Oceny Pracy,
 • Raporty Okresowej Oceny Pracy,
 • Analizę i opis stanowisk pracy,
 • Ocenę potencjału i badanie kompetencji Pracowników z wykorzystaniem metodologii typu Assessment Centre.

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Odkrywać to znaczy widzieć to, co wszyscy widzą
i myśleć tak, jak nikt dotąd nie myślał.
Albert Szend Gyorgyi

Każde przedsięwzięcie wymaga odpowiedniego przygotowania. Na tym etapie najważniejsza jest informacja – najważniejsze, aby w pełni oddawała stan faktyczny.

Przygotowaniem do szkoleń jest badanie potrzeb szkoleniowych.

Przygotowaniem do szkoleń jest badanie (diagnoza) potrzeb szkoleniowych. Realizujemy badania typu tajemniczy klient, przeprowadzamy wywiady i badania kwestionariuszowe. Obserwujemy Pracowników w pracy, analizujemy wskaźniki efektywności oraz strategię i misję Firmy. Stosujemy metodologię Assessment Centre oraz badamy opinię otoczenia Firmy. Modyfikujemy i dobieramy narzędzia tak, aby możliwie najpełniej zdefiniować potrzeby szkoleniowe i na tej podstawie zaprojektować odpowiedni – bo potrzebny – program szkoleń i rozwoju.
Po szkoleniu standardowo przygotowujemy dla Państwa raport. Obok oceny szkolenia znajdziecie w nim Państwo analizę typu SWOT oraz sugestie co do dalszego rozwoju w odniesieniu do Uczestników zajęć.