Wartościowanie stanowisk pracy

Dobry cel, to taki, który nie traci swojej wartości, nawet wtedy, gdy zostanie osiągnięty.


Wartościowanie stanowisk pracy
to proces analizy treści pracy na określonym stanowisku i ustalenie wartości / ceny tej pracy z punktu widzenia misji i celów Firmy (czynnik wewnętrzny) oraz uwarunkowań globalnego rynku pracy (czynnik zewnętrzny).

Budując System Wartościowania Stanowisk Pracy nie można pominąć specyficznych potrzeb, celów i charakteru Firmy. System, aby był skuteczny i właściwie spełniał swoją rolę, musi być możliwie najlepiej dopasowany do jej wymogów – musi być „skrojony” na jej miarę. Na przykład, nie jest wskazane wysokie wynagradzanie Pracowników odznaczających się szczególną wiedzą, umiejętnościami, czy osiągnięciami, które jednak mają bardzo małe lub nie mają żadnego znaczenia dla Firmy. Tak dzieje się lub powinno się dziać w przypadku każdej Firmy rynkowej. Kompetencje Pracowników powinny być oceniane jedynie w kontekście ich przydatności dla konkretnej Firmy. Z drugiej jednak strony żadna Firma nie funkcjonuje w izolacji. W skutek tego, ustalając wynagrodzenie za pracę na określonym stanowisku trzeba wziąć pod uwagę uwarunkowania rynku pracy. Jeżeli więc określone stanowisko wymaga zatrudnienia osoby ze specjalnością o wysokiej koniunkturze na rynku pracy, zatrudniająca ją Firma powinna wziąć to pod uwagę i podnieść poziom wynagrodzenia za pracę na tym stanowisku nawet, jeśli nie ma ono dla niej żadnego znaczenia strategicznego.

„Wartościowania stanowisk pracy” nie należy też utożsamiać z „wartościowaniem pracy”. Pierwsze z nich – wartościowanie stanowisk pracy – jest procesem zmierzającym do ustalenia ceny pracy na konkretnym stanowisku. Jego kryteria determinują rodzaj, ilość i charakter czynności wynikających z misji i roli danego stanowiska, a także umiejętności i czas konieczne dla zabezpieczenia funkcji tegoż stanowiska. Wartościowanie pracy jest procesem zmierzającym do ocenienia jakości pracy konkretnego Pracownika na jego stanowisku, zaś kryteria dotyczą jakości czynności wykonywanych w procesie pracy przez ocenianego Pracownika. Określa wartość tego, co Pracownik „daje” Firmie swoją postawą i sposobem pracy. To te dodatkowe, „osobiste wartości” powinny być nagradzane, premiowane i wzmacniane w kierunku wzmocnienia poziomu motywacji. Tymczasem wartościowanie stanowiska pracy określa, co, a dokładniej rzecz ujmując, „ile” Firma „daje” lub powinna dać Pracownikowi za umiejętności, czas i czynności (pracę), które są od niego wymagane i konieczne na określonym stanowisku. Ustalenie tych wartości jest funkcją Systemu Wartościowania Stanowisk Pracy i stanowią one punkt wyjścia do ustalenia Płacy Bazowej w Firmie.

Wartościowanie stanowisk pracy was last modified: Luty 9th, 2017 by Piotr Resmarowski