Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Odkrywać to znaczy widzieć to, co wszyscy widzą
i myśleć tak, jak nikt dotąd nie myślał.
Albert Szend Gyorgyi

Każde przedsięwzięcie wymaga odpowiedniego przygotowania. Na tym etapie najważniejsza jest informacja – najważniejsze, aby w pełni oddawała stan faktyczny.

Przygotowaniem do szkoleń jest badanie potrzeb szkoleniowych.

Przygotowaniem do szkoleń jest badanie (diagnoza) potrzeb szkoleniowych. Realizujemy badania typu tajemniczy klient, przeprowadzamy wywiady i badania kwestionariuszowe. Obserwujemy Pracowników w pracy, analizujemy wskaźniki efektywności oraz strategię i misję Firmy. Stosujemy metodologię Assessment Centre oraz badamy opinię otoczenia Firmy. Modyfikujemy i dobieramy narzędzia tak, aby możliwie najpełniej zdefiniować potrzeby szkoleniowe i na tej podstawie zaprojektować odpowiedni – bo potrzebny – program szkoleń i rozwoju.
Po szkoleniu standardowo przygotowujemy dla Państwa raport. Obok oceny szkolenia znajdziecie w nim Państwo analizę typu SWOT oraz sugestie co do dalszego rozwoju w odniesieniu do Uczestników zajęć.

Szkolenia dla Firm

Wykonujemy szkolenia dla Firm, priorytetowo kierując się skutecznością, a każde nasze działanie poprzedzamy diagnozą potrzeb szkoleniowych. Natomiast każde szkolenie zakończone jest oceną efektywności szkolenia i przygotowaniem dla Państwa raportu po-szkoleniowego. W czasie szkoleń bazujemy na osobistym doświadczeniu Uczestników – dominują metody symulacyjne i warsztatowe. Scenariusze gier i zadań tworzone są w oparciu o rzeczywiste sytuacje zawodowe. Uczestnicy biorą udział w symulacjach indywidualnych i grupowych. Stale obecny jest element informacji zwrotnej, zaś grupa moderowana przez Trenerów poszukuje możliwie najlepszych rozwiązań. Wykład – o ile jest konieczny – przybiera formę dyskusji. Otwarta atmosfera zajęć sprzyja twórczej postawie, wzajemnej komunikacji i współpracy – podstawowym warunkom skutecznego i trwałego uczenia się. Twórcze podejście do pracy, bardzo bogaty warsztat metodologiczny, wieloletnie doświadczenie i, przede wszystkim, zadowolenie licznych Klientów i przeszkolonych Pracowników gwarantują najwyższą jakość i niepowtarzalną atmosferę naszych szkoleń.

Szkolenia prowadzimy w następujących grupach tematycznych:

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte organizowane są dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od miejsca pracy, na zasadzie dobrowolności zgłaszania się uczestników. Zazwyczaj decyzja dotycząca wzięcia udziału w szkoleniach zależy od samego zainteresowanego. W przypadku takiego szkolenia nie przeprowadza się analizy potrzeb szkoleniowych opartych na wymaganiach konkretniej Firmy, oparte są one na analizie marketingowej zapotrzebowania na dany rodzaj szkolenia. Osoby zainteresowane zgłaszają się osobiście i po spełnieniu określonych wymagań, jeśli takie istnieją, zaczynają szkolenie.

Korzyścią szkoleń otwartych niewątpliwie jest ogólna dostępność. Biorą w nich udział wszystkie osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z określonej tematyki, stawiające na rozwój własny. Ważnym czynnikiem pomagającym w przyswajaniu nowej wiedzy jest kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Ponieważ są to osoby zainteresowane podobną tematyką, lecz reprezentujące różne Firmy, szkolenia otwarte są dogodnym miejscem dla wymiany doświadczeń.

Tak jak w przypadku szkoleń zamkniętych w czasie szkoleń otwartych bazujemy na osobistym doświadczeniu Uczestników. Scenariusze gier i zadań tworzone są w oparciu o rzeczywiste sytuacje zawodowe i obejmować mogą analizę przypadku, dyskusję grupową, quizy lub prezentacje. Zajęcia odbywają się w małej grupie osób, co ułatwia przyswajanie wiedzy, a także tworzy przyjazną atmosferę komunikacji i współpracy.

Regulamin szkoleń

1. ORGANIZATOR I UCZESTNICY SZKOLENIA

1.1. Szkolenia organizuje firma Karczewski Doradztwo Personalne z siedzibą w Sopocie przy ul. A. Abrahama ½, 81-825 Sopot, zarejestrowana w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Sopotu – nr 9488, pod numerem NIP: 5841955415, REGON: 191477113, reprezentowana przez Jacka Karczewskiego, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Udział w szkoleniu może wziąć osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która dokonała ustalonej płatności przelewem na konto bankowe Organizatora oraz dopełniła wymaganych formalności.

1.3. Szkolenia organizowane są w zakresie i w terminach szczegółowo opisanych w harmonogramie szkoleń znajdującym się na stronie karczewski.com.pl.

1.4. Liczba Uczestników szkolenia może być przez Organizatora ograniczana. O liczbie Uczestników w każdym ze szkoleń będzie decydował Organizator. O przydzieleniu wolnych miejsc decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń wraz z dopełnieniem formalności zawartych w punkcie 1.2.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń o czym poinformuje zainteresowanych z terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zastrzega sobie również prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia, jeżeli na dany termin zgłosi się mniej niż wymagana liczba osób.

2. ZGŁOSZENIA, OPŁATY, PROMOCJE

2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wysłanie deklaracji uczestnictwa na adres: szkolenia@karczewski.com.pl wraz z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail).

2.2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić poprzez adres e-mail: szkolenia@karczewski.com.pl lub telefonicznie pod numerem 796 28 09 09. W przypadku zgłoszenia telefonicznego konieczne jest dodatkowe pisemne potwierdzenie rezygnacji.

2.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej) zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. W przypadku odwołania przez Organizatora terminu szkolenia i zaproponowania Uczestnikowi innego terminu, który okaże się dla niego niedogodny, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.

2.4. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Karczewski Doradztwo Personalne zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – opłaty za szkolenie.

2.5. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty najpóźniej do 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia przelewem na konto, które zostanie przesłane przez Organizatora mailem zwrotnym do Uczestnika.

2.6. Po otrzymaniu opłaty wraz z niezbędnymi danymi, zostanie wystawiona faktura VAT, która zostanie przekazana Uczestnikowi w dniu szkolenia.

2.7. Uiszczenie opłaty za szkolenie i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do: a. udziału w szkoleniu
b. otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do zajęć
c. otrzymania dyplomu/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu
2.8. Opłata za szkolenie podana jest w polskich złotych w kwocie netto i brutto.
2.9. Nie dokonanie opłaty za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację Uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia Karczewski Doradztwo Personalne do skreślenia osoby z listy Uczestników szkolenia.

2.10. Uczestnik szkolenia ma prawo ocenić pracę Trenera/ów prowadzącego/cych szkolenie. Ocena przybiera formę ankiety przeprowadzanej na końcu szkolenia.

2.11. Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej.

2.12. Od Uczestników oczekuje się aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach.

2.13. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w 100% przewidzianych zajęć. Brak uczestnictwa w którejkolwiek z części szkolenia jest podstawą do skreślenia z listy Uczestników szkolenia i odmowy wystawienia dyplomu/certyfikatu.

2.14. O cenach promocyjnych i rabatach informujemy każdorazowo na stronie www.karczewski.com.pl. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla Firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

3. PRAWA AUTORSKIE

3.1. Wszelkie materiały udostępniane lub prezentowane Uczestnikom w ramach szkoleń lub wydarzeń organizowanych przy realizacji projektów firmy Karczewski Doradztwo Personalne lub znajdujące się na stronie www.karczewski.com.pl stanowią własność intelektualną ich twórców i są objęte ochroną prawną. Materiały te mogą być używane, powielane, reprodukowane, udostępniane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób tylko za zgodą firmy Karczewski Doradztwo Personalne.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji i innych materiałów związanych z prowadzeniem szkoleń i innych wydarzeń, z wyłączeniem jakichkolwiek podmiotów trzecich.

3.3. Uczestnicy szkoleń i innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Karczewski Doradztwo Personalne oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie, a w szczególności na nagrywanie i fotografowanie przebiegu szkolenia oraz późniejszą publikację zdjęć i nagrań audio/wideo, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, podobieństwa, głosu. Ponadto Uczestnicy oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

3.4. Zdjęcia, nagrania audio/wideo oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, głos uczestników lub podobieństwo będą wykorzystywane jedynie w celach marketingowych i rozwoju firmy Karczewski Doradztwo Personalne.

3.5. Uczestnicy wszystkich szkoleń realizowanych przez Organizatora zobowiązują się, że w żadnej formie nie będą ich utrwalać i nagrywać, chyba że ustalą takie działania z Organizatorem.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Karczewski Doradztwo Personalne na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem.

4.2. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W celu wykreślenia z bazy danych bądź poprawienia swoich danych należy poinformować Organizatora wysyłając e-maila na adres: szkolenia@karczewski.com.pl.

4.3. Zapisując się na szkolenie, wyrażasz zgodę na dodanie Twojego adresu mailowego do newslettera.

4.4. Zapisując się do subskrypcji newslettera, automatycznie wyrażasz zgodę na otrzymywanie co jakiś czas mailingów od Organizatora, które mogą mieć charakter informacyjny i marketingowy.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1 Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych Uczestników szkolenia. Adres e-mail: szkolenia@karczewski.com.pl
Adres: Sopot, 81 – 825, A. Abrahama 1/2 tel. (58) 719 12 28